Preambuła

My, członkowie założyciele, wiedzeni potrzebą dążenia do doskonałości w każdej dziedzinie życia, pragnący swym charakterem i nieugiętością w dążeniu do celu dawać przykład zarówno dzisiejszym jak i przyszłym pokoleniom, powołujemy stowarzyszenie pod nazwą ”Liga Zwyczajnych Gentlemanów”, którego celem jest skupianie nam podobnych, dla których nieobce są najwyższe wartości, a w szczególności honor, prawda, sprawiedliwość, moralność i odpowiedzialność. Klub jest ostoją wszystkich tych którzy powyższe zasady i wartości uważają za własne, bez względu na ich przekonania polityczne i religijne. Istotą Klubu jest współpraca wszystkich jego członków oraz wzajemne wsparcie w dążeniu do ideałów, jak i też niesienie pomocy osobom spotkanym przez członków na swojej drodze, które tej pomocy potrzebują. Idźmy razem – „Per aspera ad astra”.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Liga Zwyczajnych Gentlemanów

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą anglojęzyczną: League of Ordinary Gentlemen.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań.

 2. Stowarzyszenie może również działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach, jak również podejmować z nimi współpracę.

§4

 1. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą i oświatową.

 2. Dochód z działalności gospodarczej musi być zawsze przeznaczony na realizowanie celu statutowego Stowarzyszenia i nie może służyć do podziału między jego członków.

Rozdział II – Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§5

Celami Stowarzyszenia są zrzeszanie i integracja osób zainteresowanych pracą nad własnym charakterem, samodoskonaleniem, życiem w duchu gentlemańskich zasad oraz rozwijaniem w sobie empatii, a także propagowanie wysokiej kultury osobistej i wartości moralnych.

§6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. propagowanie wysokiej kultury osobistej i wartości moralnych,

  2. samodoskonalenie i wymianę wiedzy,

  3. wspieranie członków w życiu osobistym i zawodowym,

  4. działalność filantropijną na rzecz celów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

  5. propagowanie sportów i zainteresowań wpisujących się w cele Stowarzyszenia,

  6. propagowanie wiedzy o klasycznej męskiej elegancji,

  7. gromadzenie i integrację osób o zainteresowaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia,

  8. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń,

  9. organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia,

  10. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami,

  11. propagowanie swojej działalności w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie,

  12. propagowanie postawy patriotycznej, rozumianej jako odpowiedzialność polityczna i troska o dobro wspólnoty obywatelskiej,

  13. podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  3. działalności charytatywnej;

  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

  7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  8. turystyki i krajoznawstwa;

  9. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  10. promocji i organizacji wolontariatu;

  11. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

  12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań publicznych wymienionych w ust. 1.

§8

 1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 2. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

Rozdział III – Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych oraz honorowych.

§11

 1. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni mężczyzna, deklarujący chęć działania na rzecz realizacji celu Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba wymieniona w § 11, która złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację pisemną o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą wyrażenia zgody na akces przez Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Szczegółowy regulamin przyjmowania członków zwyczajnych uchwala Zarząd.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia. Członek honorowy nie jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

  1. śmierci członka,

  2. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia na ręce Zarządu,

  3. wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.

 3. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia tylko w przypadku, gdy:

  1. dopuszcza się rażących lub notorycznych naruszeń niniejszego statutu,

  2. podejmuje działania sprzeczne z celami Stowarzyszenia,

  3. nie przestrzega uchwał organów Stowarzyszenia

  4. nie uiszcza składek członkowskich bez uzasadnionej przyczyny przez okres powyżej 3 miesięcy.

 4. Uchwałę o wykluczeniu danego członka doręcza się mu na wskazany przez niego adres korespondencyjny. W przypadku, gdy uchwałę podjął Zarząd, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, członkowi temu przysługuje możliwość złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. W przypadku skorzystania z prawa do złożenia odwołania, skreślenie z listy członków jest dopuszczalne po wydaniu przez Walne Zgromadzenie uchwały oddalającej odwołanie.

 5. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia śmierci członka, złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu lub na dzień powzięcia wskazanej w ust. 2 pkt 3 albo w ust. 4 uchwały.

§15

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać zapisów niniejszego Statutu oraz realizować cele stowarzyszenia,

 2. aktywnego działania w Stowarzyszeniu,

 3. współdziałania z innymi członkami,

 4. przestrzegania zasad dobrego wychowania,

 5. dbania o dobrą opinię Stowarzyszenia,

 6. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach

 7. opłacać składki członkowskie.

 8. posiadać pocztę e-mail i jej adres podać do wiadomości innym członkom oraz Zarządowi.

§16

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,

 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

 3. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,

 4. korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

2. Prawa te mogą zostać ograniczone na mocy szczególnych postanowień niniejszego Statutu lub na podstawie orzeczenia Sądu koleżeńskiego.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§17

 1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Zarząd

  3. Komisja rewizyjna

  4. Sąd koleżeński

 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

 3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.

 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.

 5. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Stowarzyszenia, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory do Zarządu.

 6. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

 7. Jeżeli liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej 3 osób lub wygasną mandaty wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia tej sytuacji Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru władz.

 8. W wypadkach określonych w ust. 5, 6 lub 7 nie stosuje się § 22 ust. 3. Jeżeli sytuacja taka zaistnieje w trakcie Walnego Zgromadzenia, wybory władz lub wybory uzupełniające przeprowadzane są na bieżącym zebraniu.

 9. W wypadkach przewidzianych w ust. 5 i 7 kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio skróceniu.

§18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane raz do roku.

 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w wypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Zarządu -Komisja Rewizyjna.

 3. Podczas każdego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udziela się członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje. W wypadku nieudzielenia w toku kadencji absolutorium Prezesowi Zarządu lub innym Członkom Zarządu, stosuje się § 17 ust. 5 – 9.

 4. Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w obradach Zgromadzenia z głosem doradczym.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:

 1. Komisję Rewizyjną,

 2. jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia.

§20

 1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail co najmniej na sześć tygodni przed jego terminem.

 2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd. W wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków projekt porządku obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku.

 3. W wypadku złożenia przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia wniosku o zmianę Statutu Stowarzyszenia, podpisanego przez co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia, Zarząd ujmuje ten wniosek w projekcie porządku obrad, a w razie odmowy przesyła członkom wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1 i swoim stanowiskiem. Ostateczną decyzję w przedmiocie wprowadzenia wniosku do porządku obrad podejmuje Walne Zgromadzenie.

§21

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

 3. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Zgromadzenia tego zażąda.

§22

 1. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.

 2. Porządek obrad ustala Walne Zgromadzenie.

 3. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów.

 4. Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana w projekcie, o którym mowa w § 20 ust. 2 lub nie zaszły okoliczności przewidziane w § 20 ust. 3.

 5. Wybór władz umieszcza się w porządku obrad wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w § 17 ust. 4-7.

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,

 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,

 6. uchwalanie zmian w Statucie,

 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Stowarzyszenia,

 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 9. decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej,

 10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,

 11. nadawanie godności członka honorowego,

 12. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§24

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków, a na jego czele stoi Prezes. Liczebność Zarządu określa w uchwale Walne Zgromadzenie.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa.

 3. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu spośród kandydatur przedstawionych przez Prezesa.

 1. Liczba kandydatur zaproponowanych przez Prezesa kandydatur powinna wynosić co najmniej 150% liczebności Zarządu uchwalonej na podstawie ust. 1.

 2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zgłoszenia dodatkowych kandydatur, jeżeli będą one miały poparcie co najmniej 1/4 uczestników Walnego Zgromadzenia.

 1. Zarząd wybiera spośród siebie Skarbnika oraz Wiceprezesów w drodze głosowania.

 2. W razie wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd nadal działa; jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu spadnie poniżej 3, Zarząd nie może podejmować uchwał.

 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes najstarszy stażem członkowskim, a jeśli jest to niemożliwe — Skarbnik.

 4. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia określa uchwalany przez Zarząd regulamin.

§25

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 5. uchwalanie regulaminu Zarządu,

 6. przygotowywanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał,

 7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

 8. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,

 9. sporządzanie sprawozdań finansowych.

§26

 1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes.

 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie może zostać przeprowadzone także przy pomocy technicznych środków łączności.

§27

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.

§28

 1. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

 3. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 2.

 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:

  1. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia,

  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia wyższego niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu,

2) kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,

2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym oraz wnosić projekty uchwał Zarządu.

 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1. pkt 1 i 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

§30

       1. Walne Zgromadzenie, wśród członków o nieposzlakowanej opinii powołuje stały Sąd Koleżeński w składzie 3 osób. Kadencja Sądu Koleżeńskiego wygasa wraz z kadencją Zarządu.

       2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają wśród swojego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

§31

       1. Sąd Koleżeński rozwiązuje spory pomiędzy członkami oraz wspiera Organy Stowarzyszenia w kontroli przestrzegania przez członków Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

       2. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia większością głosów w składzie co najmniej połowy członków.

§32

  1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego uchwalają regulamin obrad.

  2. Sąd Koleżeński może obradować na posiedzeniach jawnych i niejawnych, w tym również za pośrednictwem Internetu.

  3. Z przebiegu posiedzenia Sąd Koleżeńskiego sporządza się protokół.

§33

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim może zostać wszczęte przez Sąd Koleżeński samodzielnie lub na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.

 2. W przypadku sporów pomiędzy członkami, postępowanie jest wszczynane tylko na wniosek jednego z członków pozostających w sporze.

§34

 1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia na podstawie Statutu, a w przypadku sporów pomiędzy poszczególnymi członkami, również na podstawie dobrych obyczajów. Przed wydaniem orzeczenia, Sąd Koleżeński powinien dostatecznie wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy.

 2. W orzeczeniu może orzec następujące kary:

  1. naganę,

  2. pozbawienie czynnego prawa wyborczego na okres do 3 lat,

  3. pozbawienie biernego prawa wyborczego na okres do 3 lat,

  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 1. W przypadku decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 14.

 2. W przypadku sporów pomiędzy członkami, Sąd orzeka kto ma rację lub podaje sposób rozwiązania sporu. Wskazanych w ust. 2 kar, z wyjątkiem nagany, nie stosuje się.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§35

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, dotacje i zapisy,

3) wpływy z działalności statutowej, w tym gospodarczej,

4) nabyte ruchomości i nieruchomości.

§36

 1. Fundusze Stowarzyszenia, w tym również fundusze z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być użyte wyłącznie na działalność statutową.

 2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 3. Stowarzyszenie nie może ze swego majątku udzielać pożyczek lub swym majątkiem zabezpieczać zobowiązań w stosunku do: członków Stowarzyszenia, członków organów władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 4. Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz swoich członków, członków organów władz lub swoich pracowników, ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów władz lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 6. Stowarzyszeniu nie wolno nabywać towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37

Składkę członkowską ustala Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI – Przepisy końcowe

§38

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych.

2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§39

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.